Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstev obcí v Česku proběhnou v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018.

Na kandidátních listinách je v celé České republice zapsáno 216 472 osob, z toho 64 330 (29,7 %) žen. Volit se bude více než 6 200 městských či obecních zastupitelstev.

Komunální volby: Návod pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle metody volebního dělitele s uzavírací klauzulí 5 % a jejich výsledky odpovídají přibližně poměrnému systému. Uplatňuje se v nich panašování, to znamená možnost volit i kandidáty z listin jiných volebních stran.

Pirátskou kandidátku podpoříte nejvíce tím, že zaškrtnete jen čtvereček volební strany nebo rámečky u jejích kandidátů až do voleného počtu zastupitelů, protože jen takové hlasy se počítají při vyřazování kandidátních listin kvůli uzavírací klauzuli 5 %.

Jak vyplnit hlasovací lístek?

Volený počet zastupitelů v obci je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (viz obrázek vpravo). V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 • Označit jednu volební stranu křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím je dán hlas volenému počtu kandidátů této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
 • Označit volené kandidáty v rámečcích před jejich jmény křížkem. Označení kandidáti mohou být z kterékoli volební strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout volený počet zastupitelů.
 • Kombinovat oba způsoby tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty od jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Příklad: Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.

Neplatnost hlasu

Hlas voliče je neplatný, jestliže

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více než jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů než volený počet zastupitelů bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
 • hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 • hlasovací lístek je přetržen,
 • úřední obálka obsahuje několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem a současně jsou označeni kandidáti této volební strany, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Jak se hlasy sčítají a kdo bude zvolen?

 1. Stanovení počtu hlasů pro každou kandidátní listinu. Počet hlasů pro jednotlivého kandidáta se stanoví jako součet křížků před jeho jménem a hlasů, které na něho zbyly ze zaškrtnutí celé kandidátní listiny. Součet počtů hlasů pro jednotlivé kandidáty volební strany tvoří počet hlasů pro kandidátní listinu (na obrázku v červených čtvercích).
 2. Uzavírací klauzule. Vyřadí se kandidátní listiny, které dostaly méně než 5 % hlasů, k takovým kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se dále nepřihlíží.
 3. D’Hondtova metoda. Celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a tak dále až po počet kandidátů na kandidátní listině. Takto vypočtené podíly se nazývají volební dělitele (na obrázku ve sloupcích vedle kandidátů). Volební dělitele ze všech kandidátních listin se seřadí a kandidátní listina získá za každý podíl obsažený v řadě volebních čísel jeden mandát.
 4. Rozdělení mandátů mezi kandidáty na jedné listině. Mandáty mezi kandidáty jedné volební strany se rozdělí podle pořadí na kandidátní listině s výjimkou těch kandidátů, kteří získali více než 10 % než průměrný počet hlasů kandidáta na této kandidátní listině. Tito kandidáti se seřadí podle počtu hlasů a přesunou se na začátek kandidátní listiny. To znamená, že pořadí na kandidátní listině určují hlavně hlasy od voličů jiných volebních stran.