Komunální volby 2022

Přehled termínů a lhůt Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Den vyhlášení voleb: 13. dubna 2022

Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022

Právní úprava termínů a lhůt: – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), – vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). Není-li v tabulce uvedeno jinak, značí číslo v prvním sloupci mezní počet dnů pro daný úkon před prvním dnem voleb. Od vyhlášení voleb Starosta nesmí provádět změny ve vymezení volebních okrsků (§ 26 odst. 4 zákona). 85

30. 6. 2022 (čtvrtek) Pověřený obecní úřad (dále jen „POÚ“), zveřejní seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 21 odst. 2 zákona). 85

30. 6. 2022 (čtvrtek) Zastupitelstvo obce může vytvořit volební obvody, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 27 odst. 1 zákona). 85

30. 6. 2022 (čtvrtek) Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, v případě ostatních obcí pověřený obecní úřad (dále jen „registrační úřad“), zveřejní potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů (§ 21 odst. 4 zákona). 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů)

2. 7. 2022 (sobota) Starosta zveřejní seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 27 odst. 3 zákona). 66 (do 16.00 hod.)

19. 7. 2022 (úterý) Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona). 2 66-60

19. 7. – 25. 7. 2022 (úterý – pondělí) Registrační úřad přezkoumává podané kandidátní listiny (§ 23 odst. 1 zákona). průběžně nejpozd. 65

20. 7. 2022 (středa) Registrační úřad předá kopie podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu (§ 6 odst. 1 vyhlášky). 62

23. 7. 2022 (sobota) Český statistický úřad předá registračnímu úřadu seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících do téhož zastupitelstva obce (§ 6 odst. 2 vyhlášky). 60

25. 7. 2022 16.00 hod. (pondělí) Volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů (§ 22 odst. 2 zákona). 60

25. 7. 2022 (pondělí) Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona]. 58

27. 7. 2022 (středa) Registrační úřad vyzve volební strany k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu (§ 23 odst. 1 zákona). 53

1. 8. 2022 (pondělí) Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona). 48

6. 8. 2022 (sobota) Registrační úřad vydává rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 2 a 3 zákona). Registrační úřad dále zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin starostům obcí [§ 12 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 1 písm. c) zákona]. po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny, případně po uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu Registrační úřad určí losem pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3 zákona). 45 9. 8. 2022 (úterý) Starosta poskytne informaci o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám zveřejněním na úřední desce obecního úřadu [§ 15 odst. 1 písm. g) zákona]. 41

13. 8. 2022 (sobota) Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona). 3 30

24. 8. 2022 (středa) Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona). po uplynutí lhůty pro delegování členů a jejich náhradníků do okrskových volebních komisí a dále v průběhu voleb Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 17 odst. 2 zákona). 21

2. 9. 2022 (pátek) Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 15 odst. 1 písm. e) zákona]. po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise Starosta informuje zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 15 odst. 1 písm. e) zákona]. 20

3. 9. 2022 (sobota) Registrační úřad zaregistruje kandidátní listinu příslušné volební strany na základě rozhodnutí soudu, pokud úkol přichází v úvahu (§ 23 odst. 6 zákona). 16

7. 9. 2022 (středa) Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 30 odst. 1 zákona). 15

8. 9. 2022 (čtvrtek) Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb (§ 29 zákona). 9

14. 9. 2022 (středa) Obecní úřad, zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonní čísla pověřenému obecnímu úřadu [§ 14 odst. 1 písm. d) zákona]. 4

19. 9. 2022 (pondělí) POÚ zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu krajskému úřadu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona]. v návaznosti na podklady poskytnuté pověřeným obecním úřadem Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona]. 3 20. 9. 2022 (úterý) Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 25 odst. 5 zákona). 3 až do ukončení hlasování 20. 9. – 24. 9. 2022 (úterý – sobota 14.00 hod.) Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů (§ 30 odst. 2 zákona). 2 21. 9. 2022 16.00 hod. Obecní úřad uzavře stálý seznam voličů a jeho dodatek a předá výpisy ze seznamu okrskovým volebním komisím 4 (středa) (§ 28 odst. 4 zákona). do 48 hodin před zahájení m voleb 21. 9. 2022 14.00 hod. (středa) Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (§ 24 zákona). 48 hodin před zahájení m voleb do zahájení voleb 21. 9. – 23. 9. 2022 (středa 14.00 hod. – pátek 14.00 hod.) Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (§ 24 odst. 5 a § 31 odst. 4 zákona). průběžně do 48 hodin před zahájení m voleb

21. 9. 2022 14.00 hod. (středa) Registrační úřad neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad promítne tuto skutečnost do registru kandidátů (§ 8 odst. 3 vyhlášky). 1. den voleb 23. 9. 2022 (pátek) Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 25 odst. 5 zákona).

dny voleb 23. 9. – 24. 9. 2022 (pátek, sobota) Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí (§ 30 odst. 3 zákona).

dny voleb 23. 9. – 24. 9. 2022 (pátek, sobota) Okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování [§ 3 odst. 4 a § 16 písm. b) zákona].

dny voleb 23. 9. – 24. 9. 2022 (pátek, sobota) Krajský úřad a pověřený obecní úřad může kontrolovat průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech [§ 10 odst. 1 písm. d), § 12 odst. 1 písm. j) a k) a § 38 zákona].

dny voleb až do podpisu zápisu o průběhu a 23. 9. – 24. 9. 2022 (pátek, sobota)

Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali (§ 36 zákona). 5 výsledku hlasování po převzetí zápisu o výsledku voleb Starosta zajistí zveřejnění předběžných výsledků voleb v obci, kde byl vytvořen pouze 1 volební okrsek (§ 43 odst. 3 zákona). bezodkladně po odsouhlasení a podepsání zápisu o výsledku voleb Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu a zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem (§ 47 zákona). po podepsání zápisu o výsledku voleb Státní volební komisí Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů (§ 51 zákona).

Pravidla pro počítání lhůt

§ 67 odst. 1 zákona – Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. § 67 odst. 2 zákona – Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

§ 67 odst. 3 zákona – Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

§ 67 odst. 4 zákona – Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky § 59 odst. 2 zákona – Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu. § 33 odst. 7 zákona – Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. § 43 odst. 2 zákona – Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 39), popřípadě ve stanovené lhůtě je to důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§ 54) v příslušném volebním okrsku. 6 § 9 odst. 2 písm. k) zákona – Český statistický úřad předá nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí. § 60 odst. 1 zákona – Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. § 52 zákona – Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 60) končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 odst. 2 končí patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování. § 53 zákona – Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (§ 91 zákona č. 128/2000 Sb.). V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 45 odst. 3 a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60). § 13 odst. 2 vyhlášky – Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, hlasovací lístky využité k uvedení počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“), b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. § 1 odst. 4 vyhlášky – Odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.