Představujeme kompletní program

Transparentní a kompetentní rozhodování

Chceme dělat správná rozhodnutí napoprvé

 • Budeme prosazovat zastoupení odborné veřejnosti i klíčových místních organizací a spolků v komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. Závěry komisí jsou pro nás vodítkem k rozhodování v dané věci a budou opravdu poradním podkladem
 • Součástí každého rozhodování musí být standardem analýza s popisem a vyhodnocováním rizik.
 • Budeme prosazovat užší spolupráci s obyvateli při formulaci rozvojových záměrů a zadání. Obyvatelé znají svá místa nejlépe, mohou upozornit na jejich každodenní problémy i silné stránky.
 • Spoluúčast veřejnosti na úpravách jednotlivých částí města je nejnutnější při přípravách zadání.
 • Na počátku každého významnějšího městského záměru, který ovlivní podobu a fungování města či místa, bude probíhat strukturovaná debata s veřejností.
 • V průběhu zpracování návrhu řešení jednotlivých míst bude návrh představen a podroben veřejné diskuzi.
 • Chceme otevírat potřebná témata i když třeba nebudou populární. Poučili jsme se a chceme dělat věci správně s širokou podporou a transparentně.

Otevřená radnice i data jako standard

 • Informace o průběhu rady města a zastupitelstev chceme zveřejňovat napřímo – dostupné na stránkách samosprávy v jednotlivých bodech přímo z prohlížeče, ne jen formou publikování dokumentu zápisu na úředních deskách.
 • Zpřístupníme data o hlasování jednotlivých zastupitelů (radních) a přehled jejich účasti na jednáních zastupitelstva či výborech za celý mandát zastupitele.

Digitální a kvalitní úřad – úspora času pro občany i úředníky

 • Systematicky budeme prosazovat a nalézat řešení pro převod všech žádostí a formulářů města do online prostředí s přívětivým rozhraním. Ušetříme tím čas občanům i úředníkům.
 • Budeme prosazovat systémy řízení kvality, zlepšování a systematického sbírání zpětné vazby od občanů v rámci fungování městského úřadu a jeho organizací.
 • Podpoříme vznik pravidelných analýz pro optimalizací veřejných služeb a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.).

Všechno jasně a přehledně – Neděláme z lidí detektivy.

 • Zapojíme obyvatelstvo do rozhodování. Předejdeme tím nekalému jednání města nebo podezření z takového jednání. Informace budou přehledné, dostupné a transparentní.
 • Vše naservírujeme tak, aby lidé už nemuseli nic zbytečně hledat.
 • Zpřístupníme úřední desky včetně archivů a data o dopravě, kriminalitě nebo životním prostředí. Dáme je k dispozici pro tvorbu aplikací, pro vědecké výzkumy nebo studentské práce.

Průhledné hospodaření s majetkem – Vědět všechno včas! 

 • Zabráníme nevýhodným prodejům pozemků, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě. Zveřejníme přehled veškerého majetku na stránkách obce včetně popisu a využití.
 • O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem.
 • Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů s ohledem na co nejvhodnější využití těchto pozemků a majetku obce.

Veřejný zájem a transparentní rozhodování

 • Občané uvidí všechno a budou pro obec partnery. Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy i detailní zápisy s jmenovitými přehledy hlasování a účastí zastupitelů.
 • Pořízení vlastních záznamů umožníme i občanům. Podporujeme zápisy s jmenovitými přehledy hlasování z jednání rady.
 • V předstihu zveřejněné body budou obsahovat veškeré informace včetně odkazů na důvodovou zprávu.
 • Prosadíme účast odborné veřejnosti bez ohledu na politickou příslušnost i v klíčových místních organizacích a v komisích a výborech, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.
 • Poradní orgány rady a zastupitelstva budou zveřejňovat seznam členů, zápisy a budou otevřené veřejnosti vždy, když to bude možné.

Hospodárný a transparentní rozpočet – Za co obec utrácí a proč?

 • Rozpočty chceme přehledné, hospodárné, odůvodněné a informace o nich široce přístupné. Rozpočet vždy jasně a srozumitelně odůvodníme.
 • S předstihem informujeme o plánovaných větších investicích.
 • Zohledníme provozní náklady investičních projektů již ve fázi příprav.
 • Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Chceme stabilní a dlouhodobě vyrovnané rozpočty.
 • Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu i případného oddlužení.
 • Občané budou vědět o každé utracené koruně z obecního rozpočtu: formou rozklikávacích rozpočtů s údaji o průběžném čerpání a odkazy na registry smluv. Data si bude kdokoli moci stáhnout k dalšímu využití.

Veřejné zakázky – Transparentním řízením přilákáme více zájemců

 • Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu Celá zadávací dokumentace bude včas a s předstihem online (např. na profilu zadavatele). Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.
 • Přímé zakázky bez soutěže budou nutnou výjimkou. Využijeme internetové aukce pro výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů. Výběrová řízení zrychlíme a každý občan bude mít přehled o nabídkách.
 • Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu nad 200.000,- Kč budou zveřejňovány na profilu zadavatele.
 • Nebudeme zakázky programově zveřejňovat v období svátků a prázdnin, kdy se nikdo nedívá. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
 • Zadávací řízení u opakujících se zakázek budeme řešit v rámci příslušných odborů radnic. Všechny zakázky budou hodnoceny podle jasných a veřejně dostupných pravidel s vymezenou osobní odpovědností.
 • Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.
 • Závaznými standardy snížíme rizika zmanipulovaných soutěží.
 • Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.
 • Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na webové stránce obce v rámci povinně zveřejňovaných informací.

Granty a dotace

 • Průhledným dotačním procesem, transparentním a férovým rozdělováním financí přivedeme víc kvalitních zájemců.
 • Zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům a žadatelkám. Zabráníme “malým domů”
 • Informace o dotacích budeme publikovat uživatelsky dostupně –aby se na ně mohl podívat každý, ne jen ten, kdo se probere tunou materiálů.
 • Zveřejníme údaje o úspěšných žadatelích.
 • Veškeré výsledky dotačních řízení jasně odůvodníme.

Transparentní společnosti

 • Do řídících a kontrolních orgánů společností samospráv budeme nominovat zástupce města s potřebným mixem odbornosti.
 • Podporujeme širší využití výběrových řízení, aby se rozhodování zúčastnili i odborníci z řad veřejnosti.
 • Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku. Pravidla uplatněná pro obce se budou vztahovat i na obcemi zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané obcí.
 • Všude tam, kde to bude možné, budeme uplatňovat pravidla pro transparentní organizace. Pravidla pro nominace i odměňování osob v orgánech společností budou závazná.
 • Změny stanov společností umožníme provést pouze zastupitelstvu.

Územní plán

 • Umožníme občanské společnosti ovlivňovat podobu svého okolí.
 • Zapojíme veřejnost do tvorby nových územních plánů. Vše bude fungovat jako transparentní proces za účasti obyvatel.
 • Už žádné kšefty pro kamarády a bez pravidel. Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly účast a vyjádření občanů.

Města bez bariér

 • Při plánování i úpravě veřejných prostranství a budov budeme klást důraz na bezbariérovost a snadnou mobilitu pro pěší.
 • Provedeme analýzu bezbariérovosti veřejných budov (úřadů, zdravotnických zařízení, kulturních objektů apod.) a zasadíme se o jejich zpřístupnění.
 • Prověříme dostupnost skutečně bezbariérových veřejných toalet.
 • Ve veřejné dopravě považujeme za důležitou nejen bezbariérovost samotné přepravy, ale také související infrastruktury jako jsou nástupiště a příchodové cesty.
 • Veřejný prostor je nedílnou součástí našeho každodenního života. Zasadíme se nejen o to, aby byl čistý a bezpečný, ale také o jeho funkčnost a praktickou využitelnost pro všechny generace.

Účast na rozhodování

 • Podpoříme přímé zapojení občanů do rozhodování o prostředí, kde žijí.
 • Připravíme participativní rozpočty a další nástroje k přímému zapojení veřejnosti a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru.
 • Uspořádáme pravidelná formální i neformální setkání s občany a budeme se pečlivě zabývat podněty, peticemi a návrhy.
 • Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. Podpoříme komunikaci mezi sousedícími samosprávami a jejich obyvateli při hledání společných řešení.

Otevřeme radniční média

 • Podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.
 • Radniční noviny a další média samospráv by měla splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média.
 • Zasadíme se o zveřejňování opozičních názorů a alternativ.
 • Média musí pracovat bez politického nátlaku a budou podléhat etickým pravidlům. Za obsah bude ručit redakční rada.

Nekalé jednání a střet zájmů

 • Nepřipustíme střet zájmů a korupci zastupitelů a úředníků.
 • Snížíme rizika nekalého jednání a podvodů.
 • Nastavíme jasné hranice mezi osobním a veřejným zájmem.

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software

 • Zpřístupníme svobodný software zdarma, který zvládne stejné funkce jako placené programy. Školy, nemocnice a další organizace zřizované obcemi ušetří prostředky. Přístupný zdrojový kód umožní odhalit nebezpečné nebo podvodné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol.

Strategie a udržitelný rozvoj

 • Podporujeme principy kontinuity, široké shody a udržitelného rozvoje.
 • Zásadní rozhodnutí města musí být učiněna v souladu s principy udržitelného rozvoje a vždy v souladu s existujícími dokumenty, připravenost města na a mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně).

Rozvoj občanské společnosti

 • Podporujeme vznik místních refrend, organizací veřejných diskuzí a cílenou podporu motivace zapojení občanů do rozhodování o místních záležitostech včetně organizace místních referend.
 • Podporujeme vznik projektu participativních rozpočtů s předem danými pravidly pro veřejný prostor.

Ekologie, odpady a péče o zeleň

Problematika ekologie a životního prostředí je v České Lípě už několik let opomíjené téma, se kterým se příliš nepracuje. To hodláme změnit.

Údržba a péče

 • Je potřeba zlepšit organizační stránku v péči o městskou zeleň, která jde ruku v ruce i se stránkou ekonomickou.
 • Jako správné řešení vidíme vytvoření technických služeb řízených městem, které by měli přímou odpovědnost za pořádek ve městě, jeho údržbu a péči o zeleň. Od toho si slibujeme lepší organizaci a kontrolu provedených prací na území našeho města.
 • Je potřeba nastavit pravidelné kontroly provedených prací, tak aby město nevydávalo peníze za špatně odvedenou práci.

Odpady jako výzva

 • Nakládání s odpad vnímáme jako výzvu kterou je třeba řešit.
 • Vzrůstající náklady na likvidaci nerecyklovatelných i recyklovatelných odpadů nelze do budoucna řešit jinak než větším výběrem peněz od obyvatel. Musí však existovat i pozitivní motivace a odměňování zodpovědných obyvatel, kteří třídí a recyklují svůj odpad.
 • Chceme začít využívat chytrá a moderní řešení které se nabízí.
 • Budování podzemních velkokapacitních kontejnerů a zefektivnění svozu odpadu.
 • Jsme proti řešení jít cestou zvedání daně z nemovitosti.

Městská zeleň

 • Budeme prosazovat vytvoření koncepce péče a skladby zeleně a vytvoření seznamu invazních rostlin na území města.
 • Chceme, aby město mělo zmapované pozemky a místa která jsou vhodná pro novou výsadbu. Městská a příměstská zeleň je důležitým parametrem kvality života. Zeleň od dětství vytváří vztah lidí k přírodě, nabízí prostor pro každodenní činnost.
 • Park není zbytkový prostor, se kterým si město neví rady, ale místo, kde chceme trávit svůj čas. Příjemné parkové plochy by měly být v docházkové vzdálenosti každého z nás.
 • Městský park nesmí být jen transferní zónou, ale místem k aktivnímu odpočinku a relaxaci.
 • Podporujeme revitalizaci ploch veřejné zeleně – Městský park, okoli řeky Ploučnice, vrch Špičák, Hůrka. Nepodporujeme zmenšování ploch veřejné zeleně / parků / sadů v obci (v rámci celého území města).

Zelený úřad není utopie

 • Podporujeme ekologicky chod úřadoven města – minimalizace tisku papírových podkladů, úspora tepelných energií, využívání fotovoltaických či solárních systémů, efektivní hospodaření s šedou a odpadovou vodou.
 • Podporujeme ekologický přístup při hospodaření s odpady a srážkovou vodou (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.), šetrnou zimní údržbu komunikací bez používání chemických prostředků.

Doprava, bydlení, územní rozvoj města

Dopravní koncepce pro 21. století

 • Městu chybí dopravní koncepce pro 21.století, která by reflektovala vývoj společnosti a její potřeby. Absence koncepce sebou přináší negativní a chaotická řešení při tvorbě nových či rekonstrukci současných silnic či parkovišť. Je potřeba najít vyvážený pohled a řešení snížení dopravního ruchu v centru města, a přitom zajistit základní dopravní dostupnosti obyvatelům.
 • Chceme prosadit vytvoření moderní dopravní koncepce a jasného plánu do budoucna s jasným cílem předejít chaotickým a nákladným řešením.

Parkování řešit s rozumem

 • Parkování patří v Lípě na velkých sídlištích k nejpalčivějším problémům, který lze řešit několika způsoby. Zvlášť na sídlištích je při řešení tohoto problému potřeba reagovat na konkrétní potřeby obyvatel, kteří v daných oblastech bydlí a vyslechnout jejich názor.
 • Podporujeme vznik parkovacích domů, vytvoření nových parkovacích ploch a modernizaci a zefektivnění současných parkovišť.
 • Parkovací místo přímo u domu však není výsada a nová parkovací místa nesmí vzniknout na úkor úbytku zeleně.
 • Centrum města by mělo především sloužit jako místo kulturních a společenských setkávání, a nejen jako odstavné parkoviště.

Chodci a cyklisté jsou na prvním místě

 • Jak ukazují zahraniční příklady, kopcovitý terén není překážkou městské cyklistické dopravy. Základem pro realizaci cyklistické infrastruktury je komplexní pohled na městskou uliční síť.
 • Budeme prosazovat zpracování aktuálního souhrnného cyklogenerelu s návrhem opatření a se stanovením priorit jednotlivých propojení.
 • Podporujeme cyklistiku jako alternativní způsob dopravy do práce po celý rok.

Propojení cyklostezek jako základ

 • Česká Lípa má v okolí cyklostezky, které se bohužel od doby jejich vzniku nepodařilo propojit.
 • Prosadíme propojení cyklostezek a zasadíme se o rozvoj cyklodopravy v České Lípě tak, aby i centrum města bylo přívětivé pro cyklisty.

Klidné a bezpečné ulice nejen v centru

 • Budeme prosazovat zklidňování dopravy v památkové zóně a hustě zastavěných částech města.
 • Budeme vyžadovat dodržování pravidel parkování na sídlištích s ohledem na průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, Cílem není vynucování nesmyslného plnění povinností, ale ochrana lidských životů a nacházení řešení.

Moderní městský mobiliář

 • Nejsme přesvědčeni o dobrém stavu městského mobiliáře a vhodnosti jednotlivých prvků.
 • Chceme prosadit možnost zápustných sběrových nádob v centru města.
 • Chceme jednotný moderní a funkční design mobiliáře pro celé město vybraný formou otevřené soutěže.

Technické služby města nejsou přežitek

 • Podpoříme vznik technických služeb města, příspěvkové organizace jejímž účelem by bylo zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. Ve volné kapacitě by nabízela své služby i ostatním zájemcům.

Bydlení je jednou ze základních věcí pro každou obec nebo město

 • Nevnímáme bydlení jako zásluhu. Bydlet podle nás potřebuje každý a právě obecní bydlení může poskytovat zázemí pro všechny skupiny obyvatel od znevýhodněných rodin a jednotlivců, přes rodiny se středními příjmy, seniory až například po potřebná povolání. A bydlet nesmí znamenat zadlužit se.
 • Nerozprodáme byty! Nebudeme privatizovat obecní bytové fondy. Prodej se bude řídit tržními cenami a připustíme nanejvýš mírnou slevu dle okolností.
 • Vyvineme snahy o rozšiřování bytového fondu – ať už výstavbou nových bytů nebo nákupem nemovitostí z volného trhu, za účelem poskytování nájemního bydlení za rozumné ceny.
 • Prosazujeme transparentní, férová a nediskriminační pravidla pro nakládání s obecním bytovým fondem. Nakládat s ním budeme vždy hospodárně a tak, aby všechny informace k němu byly snadno dostupné kontaktním místům pro bydlení i široké veřejnosti.
 • Budeme pečovat o bytové fondy. Obecní byty musí nabízet kvalitní bydlení, budeme dbát na jejich údržbu a obnovu. Prázdné obecní byty opravíme.
 • Budeme aktivně spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě legislativy, která podpoří kompetence obcí v zajišťování nabídek bydlení, aby si obce mohly řešit svou bytovou situaci dle potřeb místních lidí.
 • Podporujeme komunitní bydlení. Vytvoříme podmínky, aby lidé ve městech a obcích mohli dle svých potřeb volit mezi bydlením v běžné domácnosti nebo komunitním bydlením s dostupnými službami.
 • V otázce dostupného a sociálního bydlení budeme spolupracovat s odborníky, terénními pracovníky a podpůrnými týmy. Budeme jednat na základě dat, nikoli pocitů.
 • Zaměříme tak podporu tam, kde je potřeba dle situace v dané obci (startovací, sociální, prostupné bydlení, koncept bydlení především, větší důraz na rozvoj bydlení družstevního atp.)  Zapojíme se do pravidelného mapování potřeb lidí v obci ohledně bydlení.
 • Na základě mapování budeme plánovat rozšiřování a správu bytového fondu podle reálných potřeb obyvatel obce.  Posílíme vyjednávací pozici ve vztahu k developerům.
 • Podporujeme vytváření zásad pro spolupráci s developery, které budou transparentně upravovat předem všem jasné podmínky, za kterých se může v dané obci stavět. Podporujeme modely odpovědné spolupráce, kdy se developeři podílí na budování nebo údržbě infrastruktury v okolí staveb.  Podpoříme férové nastavení místních poplatků. Budeme spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj na nastavení systému místních poplatků, například za svoz odpadu, tak, aby dokázal řešit situace i pro osoby bez trvalého pobytu. Zajistíme plné využití prostředků MMR na rekonstrukce pro sociální bydlení.
 • Dotace z ministerstva pro místní rozvoj obcím umožňují zrekonstruovat bytové i nebytové prostory na ubytování pro uprchlíky.
 • Tyto prostředky využijeme v maximální možné míře a tak, že byty budou v budoucnu sloužit všem obyvatelům obcí v bytové nouzi bez ohledu na zemi původu.

Podnikání a turismus

Živnostníci jsou krví města

 • Navrhneme vznik podnikatelského inkubátoru v nevyužívaných objektech města. Podporujeme lokální patriotismus ve formě soutěží jako je Českolipský výrobek roku, sportovec roku.
 • Budeme iniciovat vznik soutěže hodnotící soukromé podnikání  např. Živnostník roku.
 • Podporujeme zapojení města Česká Lípa v projektech jako jsou Křišťálové údolí, Pivní stezka.
 • Jsme pro prohlubování spolupráce v destinačního oblasti Lužické hory, kde můžeme být jeji vstupní branou.

Školství

 • Prioritou je pro nás podpora škol v jejich aktivitě o otevřeném informování rodičů o veškerém dění organizace školy, zapojení rodičů.
 • Chceme zavést pravidelné sebehodnocení škol dle objektivních kritérií pro sledování jejich vývoje a potřeb.
 • Nebereme na lehkou váhu soužití a integraci cizinců ve městě.
 • Jsme pro zachování stálého poradního orgánu při zastupitelstva města pro řešení problému menšin.

Podpora při pořádání akcí

 • Při pořádání akcí bude město a jeho pracovníci spolupracovat s pořadateli akcí. Je nutné neházet jim klacky pod nohy, ale nastavit funkční spolupráci a podporu na všech úrovních.

Sociální politika a prevence kriminality

Podporujeme vznik komunitního plánování sociálních služeb pro zjištění reálné potřeby občanů a spravedlivého rozdělení nákladů mezi zapojené obce.

Sociální služby, které opravdu řeší těžké životní situace

 • Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních služeb je předpokladem pro zvládání náročných situací. Budeme proto podporovat:
 • Dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě. Podpoříme dostupnost všestranné podpory i pečujícím blízkým osobám. Jedná se i o dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální podporu, informovanost a vzdělávání.
 • Zajištění kvalitní péče v pobytových zařízeních; zasadíme se o přechod z velkých ústavů ke komunitnímu formátu. V menších spádových zařízeních budou moci ti, kteří ústavní péči potřebují, zůstat v blízkosti svých příbuzných a známých.
 • Dostupnost a rozvoj sítě odlehčovacích služeb všech forem (terénních, ambulantních i pobytových). Rozvoj terénní paliativní péče, včetně dětské hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin. Inovativní možnosti péče v komunitě včetně rozvoje dobrovolnictví a organizované sousedské výpomoci. Budeme důsledně aplikovat prevenci místo drahého řešení následků.
 • Zajištění dostupného nájemního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří nebudou muset do ústavní péče.
 • Zajistíme informovanost o službách dostupných v dané lokalitě. Přehledně uspořádané informace poskytne online průvodce služeb.
 • Plánování a koordinaci v sociální oblasti v krajích a obcích s rozšířenou působností, například využitím výstupů úspěšných pilotních projektů.
 • Zvýhodněnou dopravu seniorů k lékaři nebo na nutné nákupy – bezbariérovou MHD, komunitní výpomoc, atd.

Podpora rodin

 • Rodiny pro své členy představují jistotu péče, respektu a vzájemné podpory. Budeme podporovat rodiny vlastní i náhradní, s libovolným počtem dětí a bez ohledu na orientaci jejich členů nebo sociální status.
 • Podpoříme ohrožené rodiny a rodiny v krizi při zvládání náročných životních období a situací. Odmítáme domácí násilí v jakékoliv formě a podobě. Podpoříme rodiny, které pečují o své členy.
 • Zajistíme systém kvalitních služeb péče o děti s dostatečnou kapacitou; veřejný systém mateřských škol a dětských skupin doplníme o další formy jako lesní školky apod. Systémově podpoříme komunitní a sousedské aktivity mateřských a rodinných center, volnočasových činností pro děti všech věkových kategorií a sociálních skupin.
 • Budeme podporovat transformaci služeb pro ohrožené děti, posílíme kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny.
 • Budeme podporovat služby napomáhající mezigeneračnímu soužití,například společná zařízení pro seniory a děti.
 • Efektivně využijeme prostředky na prevenci rozpadu rodin; terapie,manželské, vztahové a výchovné poradenství, práce s agresory či s traumatizovanými dětmi se musí stát dostupnou službou.

Sociální vyloučení

 • Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodiny a vzdělání brání propadu ohrožených skupin do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace.
 • Podpoříme vznik podpůrných týmů pro znevýhodněné rodiny a meziresortně propojíme školy a pracovníky sociálních služeb, zdravotnictví a neziskových organizací.
 • Zasadíme se o vznik kontaktních center bydlení, která budou poskytovat poradenství v oblastech podpory v bydlení, právní, dluhové a realitní.
 • Podpoříme vznik tréninkových pracovních míst u obcí, integračních sociálních podniků, rozšíření rekvalifikačních kurzů a pomoci se zprostředkováním zaměstnání.
 • Zasadíme se o včasnou podporu rodin od předškolní přípravy přes zajištění pomůcek doučování, obědů a svačin ve školkách a školách.
 • Zjednodušíme účast znevýhodněných dětí na kroužcích a zájmových aktivitách až po zajištění stipendií po dobu studia středních a vysokých škol.
 • Podpoříme pravidelné supervize a možnosti seberozvoje pro učitele ve strukturálně vyloučených lokalitách.
 • Nabídneme program pro koncepční zakládání nábytkových a zařizovacích bank.

Návykové chování

 • Budeme prosazovat provázaný přístup k závislostem a potřebným službám. Zatímco ostatní strany před problematikou rizikového návykového chování zavírají oči nebo nenabízejí reálná řešení, my budeme usilovat o systémový přístup adresující příčiny i již existující rizika.
 • Navážeme aktivní komunikaci s krajským koordinátorem a dalšími odpovědnými osobami a budeme bojovat za větší podporu programů pro prevenci i snižování rizik a přidružených sociálních a zdravotních služeb. Tím se zasadíme o prevenci rizikového návykového chování, omezení šíření infekčních chorob a zvýšení bezpečnosti.
 • Podpoříme například vznik či zachování kontaktních center, center substituční léčby (např. i mokrá centra pro uživatele alkoholu), výměnných programů pro injekční uživatele, ambulantních adiktologických služeb, boxů na použité stříkačky, systémů bydlení s podporou, programů pro snazší návrat do společnosti.

Sport

Česká Lípa má silnou sportovní tradici a tu chceme dále rozvíjet.

 • Postupné navyšování příspěvků města na se sportem spojené aktivity.
 • Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory.
 • Jedním ze způsobů jak mohou kluby ušetřit je propojení aktivit a spolupráce oddílů formou workshopů a sportovních dnů pro obyvatele města.

Podpora sportující mládeže

 • V našem městě funguje odděleně několik různých sportovních oddílů se značnou členskou základnou. Budeme usilovat o zvýšení podpory a spolupráce mládeže a mládežnických trenérů v těchto oddílech.

Otevřená sportoviště

 • V lokalitách s nedostatkem sportovní infrastruktury je nutné na základě veřejné diskuse a urbanistické rozvahy hledat prostor pro nová sportoviště, která jsou mimo jiné i jedním z nástrojů prevence kriminality.
 • Režim správy stávajících sportovišť je nutné přizpůsobit maximální možné otevřenosti.
 • Budeme usilovat o co největší otevřenost sportovišť příspěvkových organizací města s jednotnými pravidly užívání a pronájmu, s transparentním rezervačním systémem pro sportovní kluby i veřejnost.

Bezpečná a dostupná dětská hřiště se stínem a fantazií

 • Chceme proto aktivně rozvíjet veřejná prostranství, parky, sportoviště a dětská hřiště, která slouží ke zlepšování zdraví a kvality života.
 • Měřítkem při navrhování dětských hřišť by neměla být jen odolnost proti vandalům, ale také estetické hledisko. S ohledem na charakter lokality a velikost území by mělo dětské hřiště probudit zvědavost a fantazii dětí různého věku.
 • Prostor dětského hřiště by měl být dobře dostupný s kočárkem a měl by nabízet dostatek stínu.
 • Život na dětském hřišti by měl podpořit synergii s dalšími aktivitami v území, jako jsou sportoviště pro starší děti nebo kavárny a další služby.
 • V exponovaných částech města budeme vyžadovat oplocení dětského hřiště a důsledné dohled.

Kultura

Podpora nekomerční kultury

 • Rovná pravidla pro všechny organizace a dotace na provoz dle jednoduchého klíče (vzorce), který u sportu počítá s faktory jako je velikost členské základny a další měřitelná kritéria.
 • V oblasti kultury i sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. Chceme podporovat komunitní projekty a pomoci vytvořit podmínky pro vznik volnočasových aktivit na území celého města.
 • Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších.

Nová knihovna je potřeba

 • Velkou výzvou bude v následujících letech projekt nového umístění Městské knihovny. Podporujeme její stavbu v lokalitě Jeřábkova náměstí, ale nebráníme se i dalším návrhům, včetně rekonstrukce a nového využití stávajících objektu ve středu města.

Partnerství a spolky

 • Spolky a iniciativy s celorepublikovým působením
 • Budeme usilovat o vstupu města do Otevřených měst – Otevřená města sdružují obce a kraje, které se zajímají o digitalizaci a zavádění otevřených řešení do chodu úřadů. Členy spolku mohou být samosprávy, které se aktivně podílejí na podpoře myšlenky moderní digitální veřejné správy, rozhodování na základě dat a s podporou občanů.

Místní spolky

 • Cyklostezka Varhany – spolek obcí
 • Svazek obcí Novoborska
 • Destinační management
 • Spolková města a přeshraniční spolupráce