Programové priority pro volební období 2018-2022

Program vychází ze Strategického plánu rozvoje města pro roky 2017-2023 jehož hlavní body doplňujeme o konkrétní návrhy a určujeme priority.

Ekonomika, zaměstnanost a podnikání  

Zlepšení komunikace a navázání úzkých vztahů s místními firmami a podnikateli, školami, Úřadem práce a všemi těmito institucemi navzájem. Vyčlenění míst vhodných pro podnikání a zpracování mapy tzv. Brownfieldů a jejich propagace ke zvýšení zájmu případných investorů o ně. Podpora zaměstnanosti především v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.

Cestovní ruch  

Vybudování venkovního  koupaliště v oblasti nad sídlištěm Špičák (pozemky severně od gymnázia). Další využití areálu bývalého koupaliště v Dubici k vybudování multifunkčního volnočasového parku s adrenalinovými prvky, které přilákají nejen návštěvníky, ale budou sloužit především Českolipanům k opakovaným návštěvám a dlouhodobému využívání..

Navázání na úspěšná partnerství a účast ve spolcích vytvořených za účelem propagace města a regionu. Naopak ukončit nesmyslná partnerství a účast ve spolcích, která nemají pro město žádný reálný přínos.

Doprava a dopravní infrastruktura

Pokračování v tlaku na stát kvůli dokončení obchvatu města. Využití menších (levných) řešení kruhových objezdů na místech, která to vyžadují za účelem zlepšení průjezdnosti městem..

Zajištění dostupné a kvalitní MHD jejíž provozovatel vzejde z férové a transparentní soutěže, případně ji bude zajišťovat městský podnik s využitím operativního leasingu na autobusy.  

Výstavba cyklostezek a stezek pro pěší. Propojení všech okrajových částí s důrazem na zlepšení dopravy do průmyslové zóny v Dubici.

Výstavba chodníků tam, kde je lidé chtějí podle vyšlapaných cestiček.

Za účelem efektní údržby komunikací vytvořit tzv. Pasportizaci komunikací. Tedy přesný a podrobný seznam všech silnic, chodníků, parkovišť, cyklostezek…, ze kterého bude patrné o každém metru komunikace kdy byl vybudovaný, v jakém je stavu, kdy byl opravovaný apod.

Bydlení

Zajistit vyřešení restů z minulosti týkajících se překotně a nesystematicky budovaných zón pro bydlení (dobudování infrastruktury, dořešení majetkových vztahů apod.). Prioritou je kromě bydlení samotného především veřejné prostranství v obytných zónách. Rekonstrukce a opravy bytových domů v majetku města. Snižování jejich energetické náročnosti. Vypracování tzv. Pasportizace bytového fondu podle níž bude možné řešit jejich správu koncepčně a nikoli překotně a nahodile jako doposud. Zvláštní kapitolou je bydlení pro seniory. Je nutné rozšířit nabídku ubytování v domech pro seniory buď rozšířením domů stávajících nebo výstavbou nových. Kapacity v nich jsou aktuálně velmi nedostatečné.

Školství, vzdělávání a celoživotní učení

Zajištění spolupráce škol s místními firmami. Podpora učňovských oborů a jejich propagace. Aktivní podpora vzdělávání dospělých. Budování více odborných učeben v základních školách. Přivedení Vysoké školy .

Městský úřad, organizace města

Otevřené a efektivní hospodaření nejen města, ale i jeho organizací. Větší účast veřejnosti na rozhodování města. Důraz na komunikaci mezi městem a jeho občany prostřednictvím moderních technologií. Možnost online objednání pro veškerou možnou agendu.

Bezpečnost a klid

Namísto represe více prevence. Zlepšení a prohlubování vztahů mezi Městskou policií, Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Snížení administrativní zátěže městských strážníků, kteří mají být vidět v ulicích a ne sedět u počítačů. Tlak na zaměstnavatele, kteří musí nést svůj díl odpovědnosti.

Budeme usilovat o vyšší míru odpovědnosti zaměstnavatelů při začlenění zahraničních pracovníků například vzděláváním českého jazyka

Životní prostředí

Výsadba nové zeleně a zvýšení kvality údržby  stávající zeleně. Efektivnější práce s odpady tak aby jako doposud nebyla období, kdy není možné nalézt prázdnou popelnici pro vyhození odpadků. Zvýšení počtu nádob na tříděný odpad. Zlepšení dohledu nad úklidem města. Větší důraz na pořádek na dětských hřištích apod. Zvýšení počtu odpadkových košů na frekventovaných místech.